Lex Kallio

Vahvoista huhuista huolimatta Lex Kallio elää ja voi hyvin.
Olemme laajentamassa toimintaamme ympäri suomea.

Avaamme tähän lähiaikoina weppisivumme. Voit kuitenkin jo nyt lähettää
meille palautettaPerhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä

Säädökset
Parisuhde
AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)
L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)
L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)
Isyys
Isyyslaki 5.9.1975/700. (Si 210)
L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)
Lapseksi ottaminen
Adoptiolaki 24.1.2012/22.
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)
Elatus
L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)
A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226)
Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)
Perintö ja testamentti
Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)
Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1-21a § (Ve 401)
Holhous
L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)
L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)
Muita säädöksiä
Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta  (Bryssel IIa –asetus)  (SiEU 201)
Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)
L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)
L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)
VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)
Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1-3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)
Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14  artikla (Pe 102 A).
Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf).
Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7-12, 14, 18-21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)[Etusivu] [Palaute]

Päivitetty 19.6.2013 22:37
Copyright www.Lexkallio.fi 2017